19.) He drives on on the Dan Ryan Expressway in Chicago and hears the closing chords of "Love's Holiday" by Earth, Wind and Fire on V103. Da da da da da da da da da da da.... When You're Mine...

90.)